Συντομεύσεις

Το ιάστι = είναι (ενικός αριθμός). Πολλές φορές, χάριν συντομίας γράφεται ι . π.χ.

ιάστι μά γκίνι - ί μά γκίνι = είναι πιο καλά
ιάστι στρίμτου - ί στρίμτου = είναι στενό
ιάστι στρίμμπου όμ - ί στρίμμπου όμου = είναι ανάποδος άνθρωπος

Το σούνττου = είναι (πληθυντικός αριθμός). Πολλές φορές, χάριν συντομίας προφέρεται σούν π.χ.

σούνττου μούλτσι ίνσσι - σούν μούλτσι ίνσσι = είναι πολλά άτομα
σούνττου φιτσιουρίννι - σούν φιτσιουρίννι = είναι παιδάκια

Το κατσέ = γιατί. Πολλές φορές χάριν συντομίας προφέρεται κ΄ = γιατί, διότι. π.χ.

κατσέ βινίσσι; = γιατί ήρθες;
κ΄ ασσί βόι = διότι έτσι θέλω
κατσέ αρμασέσσι; = γιατί κουράστηκες;
κ΄ αβεάμου μούλτου λούκρου = γιατί είχα πολλή δουλειά

Το ντί = από. Πολλές φορές ακούγεται ντίτ, ενώ είναι ντί τού = από το, όταν συνοδεύεται από ουσιαστικό π.χ.

νκλό ντί τ’ (ντι τού) χουάρα = πέρα από το χωριό
μούντσιλι ατσιέλλι ντί τ’ φάγκου = τα βουνά εκείνα με την οξυά
ενώ: βίνι ντί νκλό = ήρθε από πέρα
βέντου κάσιλι ντί νσούς = βλέπω τα σπίτια από ψηλά