Ομάδα εργασίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Πράξη 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

Π3.2.6 Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός
Υπεύθυνος παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

Συντελεστές
Πρόταση: Χ.Λ. Καράογλου
Συντονισμός εργασιών: Β. Βασιλειάδης

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων: Ανέστης Σίτας
Έρευνα, συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση βιβλιογραφικών δεδομένων: Ανέστης Σίτας
Ανάρτηση δεδομένων, επιμέλεια-διορθώσεις: Ανέστης Σίτας

Τεχνική υλοποίηση: Ελίνα Αμβροσιάδου, Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης, Γρηγόρης Σιλιγκούνας