Επεξηγήσεις

Εγγραφές βιβλίων

Η βιβλιογραφική εγγραφή κάθε βιβλίου περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

 • Τίτλος: ο τίτλος του βιβλίου και ακολουθεί το όνομα του επιμελητή ή άλλων συνεργατών, όπως αυτά εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου.
 • Εναλλακτικός τίτλος: ο τίτλος του εξωφύλλου (στην περίπτωση που διαφέρει από αυτόν της σελίδας τίτλου), ο παράλληλος τίτλος (τίτλος σε άλλη γλώσσα) ή άλλες μορφές του τίτλου.
 • Συγγραφείς: το όνομα του/των συγγραφέων με την καθιερωμένη μορφή του ονόματός τους. Ακολουθεί η ένδειξη με την ιδιότητα του καθενός: (Συγγραφέας), (Επιμελητής), (Μεταφραστής), (Δίνει συνέντευξη), (Παίρνει συνέντευξη).
 • Δημοσίευση: καταγράφονται ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης και η χρονολογία δημοσίευσης του βιβλίου.
 • Φυσική περιγραφή: ο αριθμός των σελίδων ή των τόμων και οι διαστάσεις του βιβλίου.
 • ISBN: ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου.
 • Σημειώσεις: γενικές πληροφορίες που αφορούν τη δημοσίευση του βιβλίου.
 • Σειρά: ο τίτλος της σειράς στην οποία ανήκει το βιβλίο και η αρίθμηση της σειράς.
 • Σύνδεσμος: η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) του συγκεκριμένου βιβλίου όταν πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου.
 • Θέματα: αναφέρονται οι γενικές θεματικές ενότητες του βιβλίου.

Εγγραφές άρθρων

 Η βιβλιογραφική εγγραφή των άρθρων κάθε τόμου περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

 • Τίτλος: ο τίτλος του άρθρου και ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα και τυχόν επιμελητών ή μεταφραστών του κειμένου, με τη γραφή που εμφανίζονται στο ίδιο το κείμενο του άρθρου.
 • Συγγραφείς: το όνομα του/των συγγραφέων με την καθιερωμένη μορφή του ονόματός τους. Ακολουθεί η ένδειξη με την ιδιότητα του καθενός: (Συγγραφέας), (Επιμελητής), (Μεταφραστής), (Δίνει συνέντευξη), (Παίρνει συνέντευξη).
 • Φυσική περιγραφή: ο αριθμός των σελίδων που καταλαμβάνει το άρθρο.
 • Περιέχεται στο: ο τίτλος του βιβλίου στο οποίο είναι δημοσιευμένο το άρθρο.
 • Σημειώσεις: αναφέρονται πληροφορίες που υπήρχαν καταγεγραμμένες στο άρθρο και κρίθηκαν σημαντικές, π.χ. πηγές στις οποίες έχει επαναδημοσιευτεί το συγκεκριμένο άρθρο.
 • Περιεχόμενα: τα περιεχόμενα ενός άρθρου, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
 • Σύνδεσμος: η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) του συγκεκριμένου άρθρου όταν πρόκειται για έκδοση διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου με ξεχωριστό URL για κάθε άρθρο (αν υπάρχει ένα μοναδικό URL για όλο το βιβλίο, τότε αυτό αναφέρεται στην εγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου).
 • Θέματα: καταγράφονται τα θέματα του συγκεκριμένου άρθρου.

Διευκρινίσεις για τα πεδία αναζήτησης

«Τίτλος»

Στο πεδίο «Τίτλος», αναφέρονται οι τίτλοι και οι μνείες ευθύνης που ακολουθούν (συγγραφείς, επιμελητές, μεταφραστές, κτλ). Όσον αφορά τη γραφή τους, την ορθογραφία τους και τη γλώσσα τους γίνεται ακριβής μεταφορά από τη σελίδα τίτλου των βιβλίων (όσον αφορά τα βιβλία) και του ίδιου του άρθρου (όσον αφορά τα άρθρα). Όσον αφορά τα βιβλία, εάν ο τίτλος του εξωφύλλου διαφέρει από αυτόν της σελίδας τίτλου, τότε ο τίτλος εξωφύλλου δίνεται στο πεδίο «Εναλλακτικός τίτλος».
Οι αγκύλες [ ], όταν δεν ανήκουν στον τίτλο του άρθρου όπως αυτός δίνεται από τον συγγραφέα του, δηλώνουν πρόσθετες πληροφορίες του συντάκτη της βιβλιογραφίας. Τέλος, τα άτιτλα άρθρα δηλώνονται με την ένδειξη [Χωρίς τίτλο].


«Συγγραφείς» και «Θέματα»

Στα πεδία «Συγγραφέας» και «Θέματα», τα ονόματα των ελλήνων συγγραφέων δίνονται πάντα στα ελληνικά. Τα ονόματα συγγραφέων που προέρχονται από λατινογενή αλφάβητα εμφανίζονται στη γλώσσα τους, ενώ αυτά που προέρχονται από άλλα (κυριλλικό, γιαπωνέζικο, αραβικό, κτλ.) δίνονται στα αγγλικά.
Στο πεδίο των «Θεμάτων» καταχωρούνται θεματικοί όροι που αναφέρονται σε μια επιστήμη, μια θεματική περιοχή, ένα γεγονός (Αισθητική, Νεοελληνική πεζογραφία, Παγκόσμιος Πόλεμος, κτλ.) καθώς και τα ονόματα φυσικών προσώπων (Παλαμάς, κτλ.) και συλλογικών οργάνων (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, κτλ). Τα θέματα δίνονται πάντα στην ελληνική γλώσσα ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το βιβλίο ή το άρθρο. Οι τίτλοι των ξενόγλωσσων λογοτεχνικών έργων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως μέρος του θεματικού όρου, δίνονται με τον τίτλο της ελληνικής μετάφρασης (εάν έχει εντοπιστεί), ενώ τα υπόλοιπα με τον τίτλο του πρωτοτύπου. Οι μελέτες για ανώνυμα ή συλλογικά έργα καταχωρούνται στον τίτλο του έργου (π.χ. Διγενής Ακρίτας). Όταν πρόκειται για τη μελέτη μιας κινηματογραφικής ταινίας (μη ελληνικής), δίνεται ο πρωτότυπος τίτλος και στη συνέχεια ο ελληνικός, π.χ. Rear window = Σιωπηλός μάρτυς (Κινηματογραφική ταινία).


«Φυσική περιγραφή»

Στο πεδίο της «Φυσικής περιγραφής» χρησιμοποιούνται ελληνικές συντομογραφίες, εάν το βιβλίο είναι στην ελληνική γλώσσα (π.χ. «393 σ. ; 25 εκ.» ή «σ. 235-252» και αγγλικές συντομογραφίες, εάν το βιβλίο είναι γραμμένο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα (π.χ. «229 p. ; 23 cm.» ή «p. 134-143»).

Καθιερωμένοι όροι

Τα ονόματα των φυσικών προσώπων και των συλλογικών οργάνων δίνονται με την καθιερωμένη μορφή τους μόνο στα πεδία «Συγγραφείς» και «Θέμα». Η μορφή αυτή, όσον αφορά στα ελληνικά ονόματα βασίζεται στην καθιέρωση που δίνεται από τον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ενώ στα ξενόγλωσσα την καθιέρωση του Library of Congress Authorities. Οι θεματικοί όροι που χρησιμοποιούνται βασίζονται στην ελληνική απόδοση των Library of Congress Subject Headings.

Συντομογραφίες

Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

αι. - αιώνας
ανθ. - άνθησε
εισ. - εισαγωγή
επιμ. - επιμέλεια
θ. - θάνατος
μτφ. - μετάφραση
π. - περίπου
ca. - περίπου
d. - θάνατος
ed. - επιμελητής
eds. - επιμελητές
fl. - flourised
transl. - μετάφραση

Ειδικοί χαρακτήρες

 • Κατά την αναζήτηση μπορούν να παραληφθούν ειδικοί χαρακτήρες που πιθανόν υπάρχουν στους τίτλους. Τέτοιοι χαρακτήρες είναι τα εισαγωγικά ή/και τα σύμβολα "" «» ' ' . , - ; ? & : --
 • Στην αναζήτηση κατά συγγραφέα, σε όλες τις μορφές αναζήτησης (Απλή, Σύνθετη και Αλφαβητικό ευρετήριο), μπορούμε να αναζητήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τους κενούς χαρακτήρες που πιθανόν έχουμε αφήσει πριν ή μετά το όνομα.
 • Αναζήτηση μπορεί να γίνει επίσης παραλείποντας τους τόνους των λέξεων όταν αυτοί σημαίνουν πρώτο, δεύτερο κτλ. Π.χ. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα.
 • Μπορούν, επίσης, να παραλειφθούν τα εισαγωγικά ή τα σύμβολα "" «» ' ' . , - ; ? & : --
 • Αφαίρεση άρθρων από την αρχή του τίτλου στον αλφαβητισμό. Tα άρθρα στην ονομαστική του ενικού και του πληθυντικού αριθμού (σε οποιαδήποτε γλώσσα) δεν λαμβάνονται υπόψη στον αλφαβητισμό των τίτλων κατά την εμφάνισή τους στην οθόνη (και των βιβλίων και των άρθρων).
 • Πεζά, κεφαλαία, και τόνοι. Στην αναζήτηση δεν έχει σημασία εάν γράφουμε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, εάν βάζουμε τόνους ή όχι.
 • Χαρακτήρας αποκοπής. Ως χαρακτήρας αποκοπής χρησιμοποιείται το σύμβολο %, έτσι π.χ. μπορούμε να αναζητήσουμε με τον όρο: διακειμ% ώστε να ανακτηθούν οι λέξεις «διακείμενο», «διακειμενική», «διακειμένου», «διακειμενικές», «διακειμενικών» και «διακειμενικότητα».
 • Πεδία που λειτουργούν ως σύνδεσμοι. Οι τιμές στα πεδία «Συγγραφείς» και «Θέματα» είναι πάντα σύνδεσμοι ώστε να ανακτούνται αμέσως όλα τα άρθρα με τον ίδιο συγγραφέα ή το ίδιο θέμα. Επίσης, σε κάθε άρθρο, ο τίτλος του βιβλίου στο οποίο ανήκει λειτουργεί πάντα ως σύνδεσμος ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης μεταξύ των άρθρων και των βιβλίων στα οποία αυτά είναι δημοσιευμένα.