στενοχώρια, η, ουσ. [<αρχ. στενοχωρία <στενόχωρος], βλ. λ. στεναχώρια.