Τίτλος:
Επιστημονικό Συμπόσιο «Η λογοτεχνία και τα βουνά» : μνήμη Άρη Αλεξάκη / επιμέλεια Ε. Γ. Καψωμένος, Άκης Μάντζιος
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή ; Ε.Μ.Π, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ; Montpellier : Université Paul-Valléry, Montpellier III, 2012
Φυσική περιγραφή:
200 σ.
ISBN:

Σημειώσεις:
[CD με τα πρακτικά του συνεδρίου, συνοδευτικού του βιβλίου : «Το βιβλίο του Άρη : μνήμη Άρη Αλεξάκη / επιμέλεια Marie-Paule Masson, Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος. Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ; Montpellier : Université Paul-Valléry, Montpellier III, 2012]. -- [Διαθέσιμο στο https://www.academia.edu/]. 
Θέματα:

Περιεχόμενα