Βιβλιογραφικές αναφορές

Αγαπητός 1993
Παναγιώτης Α. Αγαπητός, «Η χρονολογική ακολουθία των μυθιστορημάτων Καλλίμαχος, Βέλθανδρος και Λίβιστρος», Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. 2, επιμ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία 1993, σ. 197-234.
Αλεξίου 2010
Στυλιανός Αλεξίου, Ελληνική Λογοτεχνία. Από τον Όμηρο στον 20ό αιώνα, Στιγμή, Αθήνα 2010.
Αλεξίου & Αποσκίτη 1988
Στυλιανός Αλεξίου & Μάρθα Αποσκίτη (επιμ.), Ερωφίλη τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση, Στιγμή, Αθήνα 1988.
Bakker & van Gemert 2008
Wim F. Bakker & Arnold F. van Gemert (επιμ.), σε συνεργασία με τον Walter G. Brokkaar, Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην. Ποίημα κυρ-Ιωάννου Πικατόρου εκ πόλεως Ρηθύμνης, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2008.
Beaton 1996
Roderick Beaton, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα, μτφρ. Νίκη Τσιρώνη, Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1996.
Beck 1988
Hans-Georg Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφρ. Nίκη Eideneier, MIET, Αθήνα 1988.
Beck 1990
Hans-Georg Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, μτφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, MIΕΤ, Αθήνα 1990.
Eideneier 1990
Hans Eideneier (επιμ.), Σπανός, [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 55], Ερμής, Αθήνα 1990 [χρηστική έκδοση].
Eideneier 2012
Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012.
Henrich 2015
Günther Steffen Henrich (επιμ.), Εμμανουήλ/Μανόλης Λιμενίτης, Το Θανατικόν της Ρόδου, [Παλιότερα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 8], ΑΠΘ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2015.
Holton 1997 [2013]
David Holton, «H Κρητική Αναγέννηση», Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, επιμ. David Holton, μτφρ. Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997 [2013], σ. 3-10.
Jeffreys 1998
Elizabeth Jeffreys (επιμ.), Digenis Akritis. The Grottaferrata and the Escorial versions, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Jeffreys 1987
Michael Jeffreys, «Η γλώσσα του Χρονικού του Μορέως – γλώσσα μιας προφορικής παράδοσης;», Neograeca Medii Aevi I: Text und Ausgabe, Akten zum Symposion Köln 1986, επιμ. Hans Eideneier, Romiosini, Κολωνία 1987, σ. 139-163.
Καραθανάσης 1978
Αθανάσιος Καραθανάσης (επιμ.), Άνθη ευλαβείας, [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη. Ποίηση 36], Ερμής, Αθήνα 1978.
Καραντζόλα 1999
Ελένη Καραντζόλα, «Η δημώδης λογοτεχνία στον αιώνα των Κομνηνών», Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, επιμ. Ν. Ζ. Κοπιδάκης, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999, σ. 158-159.
Κατσαρός 1999
Βασίλης Κατσαρός, «Αττικισμός (11ος-12ος αιώνας)» και «Η γλώσσα της ρητορικής (11ος-12ος αιώνας)», Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, επιμ. Ν. Ζ. Κοπιδάκης, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999, σ. 154-155.
Κεχαγιόγλου 1982
Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Λαϊκά λογοτεχνικά έντυπα. Απόκοπος, Απολώνιος, Ιστορία της Σωσάννης, Ερμής, Αθήνα 1982.
Κεχαγιόγλου 2009α
Γιώργος Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΑΠΘ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2009.
Κεχαγιόγλου 2009β
Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Πεζογραφική ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος. Βιβλίο πρώτο: Από τα τέλη του Βυζαντίου ώς τη Γαλλική Επανάσταση, ΑΠΘ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 22009.
Layton 1994
Evro Layton, The sixteenth century Greek book in Italy. Printers and publishers for the Greek world, Library of the Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies – no 16, Βενετία 1994.
Lendari 2007
Tina Lendari (επιμ.), Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης (Livistros and Rodamne). The Vatican version. Critical edition with Introduction, Commentary and Index-Glossary, [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 10], ΜΙΕΤ, Αθήνα 2007.
Λεντάρη 2013α
Τίνα Λεντάρη, «βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα», Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Πατάκης, Αθήνα 52013, σ. 335-336.
Λεντάρη 2013β
Τίνα Λεντάρη, «Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης», Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι,Πατάκης, Αθήνα 52013, σ. 1057-1058.
Μαλτέζου 1988
Χρύσα Α. Μαλτέζου, «Η Κρήτη στη διάρκεια της περιόδου της Βενετοκρατίας (1211-1669)», Κρήτη, ιστορία και πολιτισμός, τ. Β΄, επιμ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης, Κρήτη 1988, σ. 105-161.
Μερακλής 2013
Μιχάλης Γ. Μερακλής, «διηγήσεις», Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Πατάκης, Αθήνα 52013, σ. 525-526.
Οικονομίδης 2000
Ν. Οικονομίδης, «Οι αυλικοί τίτλοι στον Πωρικολόγο και ο κόσμος που αντικατοπτρίζουν», στο Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, επιμ. Σ. Κακλαμάνης, Αθ. Μαρκόπουλος, Γ. Μαυρομάτης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 2000, σ. 527-534.
Ostrogorsky 1981
Georg Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τ. Γ΄, μτφρ. Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιστορικές εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1981, σ. 13-70.
Παναγιωτάκης 1968
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Έρευναι εν Βενετία», Θησαυρίσματα 5 (1968), σ. 45-118.
Παναγιωτάκης 1993
Ν. Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, Βενετία, 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. 1, Βενετία 1993.
Παναγιωτάκης 2015
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Ο Στέφανος Σαχλίκης και η εποχή του», [= Εισαγωγή στην έκδοση:] Στέφανος Σαχλίκης. Τα Ποιήματα. Χρηστική έκδοση με βάση και τα τρία χειρόγραφα, επιμ. Γιάννης Κ. Μαυρομάτης & Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2015, σ. 33-107.
Παναγιωτοπούλου-Δουλαβέρα 2005
Βίκη Παναγιωτοπούλου-Δουλαβέρα «Το χειρόγραφο Additional 8241 της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και ο γραφέας του», Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, επιμ. D. Holton, T. Λεντάρη, U. Moennig, P. Vejleskov, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, σ. 133-150.
Πολίτη-Σακελλαριάδη 1987
Μαρία Πολίτη-Σακελλαριάδη, «Προβλήματα της έκδοσης του Λόγου Παρηγορητικού περί Δυστυχίας και Ευτυχίας», Neograeca Medii Aevi I: Text und Ausgabe, Akten zum Symposion Köln 1986, επιμ. Hans Eideneier, Romiosini, Κολωνία 1987, σ. 285-293.
Σαββίδης 1993
Γιώργος Π. Σαββίδης, «Πότε άραγες αρχίζει η νεότερη ελληνική λογοτεχνία;», Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. 1, επιμ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία 1993, σ. 37-41.
Τικτοπούλου 2010
Κατερίνα Τικτοπούλου (επιμ.), Ο Κάτης και ο Μποντικός, κριτική έκδοση, εισαγωγή, σχόλια, γλωσσάριο, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2010.
Τσαβαρή 1992
Ισαβέλα Τσαβαρή (επιμ.), Ιωάννου Δαμασκηνού Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, μτφρ. Νικ. Βενετζάς, Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1992.
van Gemert 1994
Arnold van Gemert, «Οι χαμένες γενιές της Κρήτης», Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα, τ. Β΄, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1994, σ. 599-620.
van Gemert 1997 [2013]
Arnold van Gemert, «Λογοτεχνικοί πρόδρομοι», Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, επιμ. David Holton, μτφρ. Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997 [2013], σ. 61-67.
van Gemert κ.ά. 2002
Arnold van Gemert κ.ά. (επιμ.), Οδηγός έργων της κρητικής λογοτεχνίας (1370-1690), Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Ηράκλειο 2002.
Vejleskov 2005
Peter Vejleskov, «Codex Vindobonensis theologicus graecus 244», Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, επιμ. D. Holton, T. Λεντάρη, U. Moennig, P. Vejleskov, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, σ. 179-214.
Vitti 2003
Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα 2003, σ. 70-73.