ανάρρωση, η, ουσ. [<μτγν. ἀνάρρωσις], η ανάρρωση·
- καλή ανάρρωση! ευχή σε ασθενή ή σε ασθενή που αναρρώνει.