κτίση, η, ουσ. [<αρχ. κτίσις], η κτίση·
- από κτίσεως κόσμου, βλ. φρ. από καταβολής κόσμου, λ. καταβολή.