διασκέδαση, η, ουσ. [<μτγν. διασκέδασης], η διασκέδαση·
- καλή διασκέδαση! ευχή σε κάποιον ή σε κάποιους που πηγαίνουν να διασκεδάσουν.