πρώτα, επίρρ. [<αρχ. επίρρ. πρῶτα], βλ. λ. πρώτος.